Nông dân sản xuất giỏi của Việt Nam đang chuyển sang canh tác lúa thân thiện với môi trường để bảo vệ tương lai nghề trồng lúa

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

1. Nâng cao năng lực cho hội viên nông dân về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường

2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về canh tác lúa thân thiện với môi trường

3. Nâng cao giá trị sản phẩm gạo thân thiện với môi trường

Tin tức & Sự kiện

thư viện