Đào tạo giảng viên nguồn

Số lớp
…… 

Số người

Mô hình thử nghiệm TOT 

Số mô hình
…… 

Số xã

Tập huấn nông dân 

Số lớp
…… 

SL nông dân

Mô hình nông dân 

Số MH
…… 

Số xã

Sự kiện truyền thông

Số sự kiện
…… 

SL người

Tham quan mô hình

Số MH
…… 

SL người