Sự kiện đã diễn ra

Tháng 04/2022

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
Diễn ra ngày …./04/2022 | BQLDA tỉnh ….. thực hiện (…. lớp)

Tham quan mô hình……
Diễn ra ngày …/…/2022 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (…. chuyến)

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện môi trường
Diễn ra từ ngày …/…./2022 | BQLDA  tỉnh …… thực hiện (… sự kiện)

Tháng 05/2022

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
Diễn ra ngày …./04/2022 | BQLDA tỉnh ….. thực hiện (…. lớp)

Tham quan mô hình……
Diễn ra ngày …/…/2022 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (…. chuyến)

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện môi trường
Diễn ra từ ngày …/…./2022 | BQLDA  tỉnh …… thực hiện (… sự kiện)

Tháng 06/2022

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
Diễn ra ngày …./04/2022 | BQLDA tỉnh ….. thực hiện (…. lớp)

Tham quan mô hình……
Diễn ra ngày …/…/2022 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (…. chuyến)

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện môi trường
Diễn ra từ ngày …/…./2022 | BQLDA  tỉnh …… thực hiện (… sự kiện)

Tháng 07/2022

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
Diễn ra ngày …./04/2022 | BQLDA tỉnh ….. thực hiện (…. lớp)

Tham quan mô hình……
Diễn ra ngày …/…/2022 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (…. chuyến)

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện môi trường
Diễn ra từ ngày …/…./2022 | BQLDA  tỉnh …… thực hiện (… sự kiện)

Tháng 08/2022

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
Diễn ra ngày …./04/2022 | BQLDA tỉnh ….. thực hiện (…. lớp)

Tham quan mô hình……
Diễn ra ngày …/…/2022 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (…. chuyến)

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện môi trường
Diễn ra từ ngày …/…./2022 | BQLDA  tỉnh …… thực hiện (… sự kiện)

Tháng 09/2022

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
Diễn ra ngày …./04/2022 | BQLDA tỉnh ….. thực hiện (…. lớp)

Tham quan mô hình……
Diễn ra ngày …/…/2022 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (…. chuyến)

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện môi trường
Diễn ra từ ngày …/…./2022 | BQLDA  tỉnh …… thực hiện (… sự kiện)

Tháng 10/2022

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
Diễn ra ngày …./04/2022 | BQLDA tỉnh ….. thực hiện (…. lớp)

Tham quan mô hình……
Diễn ra ngày …/…/2022 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (…. chuyến)

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện môi trường
Diễn ra từ ngày …/…./2022 | BQLDA  tỉnh …… thực hiện (… sự kiện)

Tháng 11/2022

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
Diễn ra ngày …./04/2022 | BQLDA tỉnh ….. thực hiện (…. lớp)

Tham quan mô hình……
Diễn ra ngày …/…/2022 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (…. chuyến)

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện môi trường
Diễn ra từ ngày …/…./2022 | BQLDA  tỉnh …… thực hiện (… sự kiện)