Mục tiêu Dự án

1. Nâng cao năng lực cho hội viên nông dân về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường

2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về canh tác lúa thân thiện với môi trường

3. Nâng cao giá trị sản phẩm gạo thân thiện với môi trường

Xem thêm
dự án sri