Diện tích các tỉnh miền Bắc
1 sào = 360m2

Diện tích các tỉnh miền Trung
1 sào = 500m2

Diện tích các tỉnh miền Nam
1 sào = 1000m2

Tập huấn

Số lớp
64 

SL nông dân
1.280

SK truyền thông

Số sự kiện
83

SL nông dân
7.339

Hội nghị đầu bờ

Số hội nghị
8

SL nông dân
800

Tham quan

Số chuyến
8

SL nông dân
204

Tập huấn

Số lớp
…..

SL nông dân
……

SK truyền thông

Số sự kiện

SL nông dân

Hội nghị đầu bờ

Số hội nghị

SL nông dân

Tham quan

Số chuyến

SL nông dân