Dự án lúa thân thiện môi trường

Canh tác lúa thân thiện với môi trường là phương pháp canh tác lúa sinh thái, mang lại hiệu quả kvà năng suất cao, giảm ô nhiễm môi trường dựa trên những tác động kỹ thuật…..

Xem ngay

Mục tiêu Dự án

Góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững nhằm giúp người nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách hỗ trợ nông dân và tổ chức của họ tại vùng nông thôn Việt Nam

Xem ngay