Sự kiện sắp diễn ra

Tháng 01/2023

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (… sự kiện)

Tập huấn nông dân về ………..thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tham quan mô hình….

Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tháng 02/2023

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (… sự kiện)

Tập huấn nông dân về ………..thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tham quan mô hình….

Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tháng 3/2023

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (… sự kiện)

Tập huấn nông dân về ………..thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tham quan mô hình….

Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tháng 5/2023

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (… sự kiện)

Tập huấn nông dân về ………..thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tham quan mô hình….

Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tháng 6/2023

Sự kiện truyền thông về xử lý rác thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA  tỉnh … thực hiện (… sự kiện)

Tập huấn nông dân về ………..thân thiện với môi trường
Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)

Tham quan mô hình….

Diễn ra tháng …/2023 | BQLDA tỉnh … thực hiện (… lớp)