THƯ VIỆN VIDEO

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 

Tham quan các mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường tại Diên Khánh, Khánh Hòa

 

Lào Cai: Nông dân triển khai Dự án xử lý rác thải

 

LC: Hội thảo khởi động Dự án truyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam

HN: Khởi động Dự án xử lý rác thải

Đất Xanh

Khởi động Dự án xử lý rác thải tại Việt Nam (nguồn:TTV)

Triển khai Dự án truyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang (nguồn:TTV)

Tập huấn xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường (nguồn:TTV)