THƯ VIỆN VIDEO

Đang cập nhật

 

Lào Cai: Nông dân triển khai Dự án xử lý rác thải

 

LC: Hội thảo khởi động Dự án truyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam

HN: Khởi động Dự án xử lý rác thải

Đất Xanh

Khởi động Dự án xử lý rác thải tại Việt Nam (nguồn:TTV)

Triển khai Dự án truyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang (nguồn:TTV)

Tập huấn xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường (nguồn:TTV)